Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN 1.1 Door het aangaan van een overeenkomst aanvaardt de klant uitdrukkelijk de hierna vermelde voorwaarden. STUDIOWORKS bvba - KEVIN WUYTS behoudt zich evenwel het recht voor per individuele overeenkomst bijkomende algemene voorwaarden toe te voegen.

1.1 Deze factuurvoorwaarden bevatten slechts een selectie van en verwijzing naar de algemene voorwaarden van STUDIOWORKS bvba die ook van toepassing blijven op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of verkoop van goederen tussen STUDIOWORKS bvba en haar klanten, en verondersteld worden gekend en aanvaard te zijn door de klanten.

1.2 Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat STUDIOWORKS - KEVIN WUYTS niet gehouden is tot enige verbintenis dan wel zijn verbintenissen kan opschorten indien de klant zijn verbintenissen niet nakomt of indien wijzigingen worden aangebracht aan de bestelling tijdens de uitvoering.


2. AANVAARDING / VERHAAL 2.1 Partijen aanvaarden dat klachten slechts in aanmerking genomen kunnen worden, voor zover zij per aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na verzending van de factuur worden ingediend, en voor zover zij uiterst gedetailleerd en precies worden omschreven. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Blijft de klant in gebreke te betalen zonder aangetekende mededeling van zijn bezwaren, dan is STUDIOWORKS - KEVIN WUYTS gerechtigd het werk stil te leggen onverminderd zijn recht op verwijlintresten alsook op de schadeloosstelling.

3. PRIJZEN 3.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.
tenzij duidelijk anders vermeld.
3.2 Prijzen worden gefactureerd volgens het tarief van toepassing voor de prestaties op datum van de door de klant ondertekende overeenkomst. STUDIOWORKS - KEVIN WUYTS heeft echter steeds het recht de prijzen die voorkomen in haar overeenkomst aan te passen indien omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, de kostprijs van de prestaties doet stijgen, zoals o.m. ingeval van verhoging van de prijs door de leveranciers, stijging van de lonen, sociale lasten, enz.
.
3.3 Alle mogelijke belastingen, taksen, kosten en lasten, uit welke hoofde ook, vallen steeds ten laste van de klant.


4. BETALING 4.1 Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen contant betaalbaar op de zetel van STUDIOWORKS, ten laatste op het ogenblik van de levering. Betalingstermijnen worden slechts toegestaan na uitdrukkelijk en geschreven akkoord van KEVIN WUYTS. In dit geval zijn de overeengekomen te betalen voorschotten op de vastgestelde vervaldagen verschuldigd.
.
4.2 Bij betaling door middel van een cheque of enig ander handelspapier wordt de betaling slechts gerealiseerd bij de effectieve inning.

4.3 Het aanvaarden van wissels, cheques, orderbrieven, mandaten, afkortingen, gespreide betalingen of afstand van schuldvordering, heeft geen schuldhernieuwing tot gevolg zodat onderhavige voorwaarden integraal van toepassing blijven.

4.4 Onverminderd de toepassing van artikel 7, zal bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, het bedrag van de factuur zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele verwijlintrest a rato van 10% per jaar tot op de datum van daadwerkelijke betaling. Bovendien zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling is vereist, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR, onafgezien van de eventuele gerechts – en/of invorderingskosten, met inbegrip van de totaliteit van de advocatenkosten en -erelonen.

4.5 Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid van de niet-vervallen facturen met zich mee.
4.6 STUDIOWORKS - KEVIN WUYTS behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde Producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door STUDIOWORKS - KEVIN WUYTS aan de klant geleverde of nog te leveren Producten en Diensten, alsmede van eventuele vorderingen voor werkzaamheden dewelke STUDIOWORKS - KEVIN WUYTS verricht heeft of zal verrichten in het kader van de levering van Producten en Diensten van KEVIN WUYTS, alsmede van eventuele vorderingen dewelke STUDIOWORKS - KEVIN WUYTS mocht hebben op de Opdrachtgever wegens een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.


5. OVERMACHT 5.1 Toeval en/of overmacht geeft STUDIOWORKS - KEVIN WUYTS het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling over te gaan of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder enige opzeggingstermijn of -vergoeding.
. 5.2 In voorkomend geval kan STUDIOWORKS - KEVIN WUYTS bovendien op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor de niet-nakoming van zijn verplichtingen, noch voor de eventuele schade welke de klant hierdoor zou lijden.

5. 1 STUDIOWORKS - KEVIN WUYTS kan slechts verantwoordelijk gesteld worden voor zover de klant bewijst dat STUDIOWORKS - KEVIN WUYTS een ernstige fout of nalatigheid heeft begaan of in geval van opzet. De aansprakelijkheid van STUDIOWORKS - KEVIN WUYTS is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en zekere schade die de klant geleden heeft. In deze gevallen is de aansprakelijkheid van STUDIOWORKS - KEVIN WUYTS beperkt tot de waarde van het onderdeel van het contract dat onderwerp uitmaakt van het dispuut.
5.2 STUDIOWORKS - KEVIN WUYTS zal geenszins aansprakelijk zijn voor alle indirecte schade zoals gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten en onderbreking van de bedrijfscontinuïteit.
5.3 STUDIOWORKS - KEVIN WUYTS kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover [Klant] geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

6. BEËINDIGING EN ONTBINDING 6.1 Onverminderd het recht op schadevergoeding, is STUDIOWORKS - KEVIN WUYTS gerechtigd om de overeenkomst, zelfs indien deze gedeeltelijk werd uitgevoerd, op eender welk moment d.m.v. een aangetekend schrijven van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling te beëindigen, dan wel aanvullende garanties te eisen ingeval van faillissement, vereffening of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de klant of ingeval de klant zijn verplichtingen, opgenomen in artikel 4, niet naleeft.

7. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID 7.1 Enkel het Belgische recht is van toepassing op onderhavige voorwaarden en de juridische gevolgen die er uit voortvloeien.
7.2 Alle geschillen waartoe huidige voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

8. ALGEMEEN 8.1 De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkel invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

8.2 De bestelbon en huidige voorwaarden vertegenwoordigen het volledige akkoord tussen partijen omtrent het in de bestelbon behandelde onderwerp en vervangt en vernietigt dienaangaande alle vroegere mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten.

8.3 De klant erkent dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

8.4 De klant verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan STUDIOWORKS - KEVIN WUYTS mee te delen.

8.5 Deze voorwaarden kunnen enkel gewijzigd worden door een schriftelijke overeenkomst, behoorlijk ondertekend door STUDIOWORKS - KEVIN WUYTS en de klant.