Your privacy

Bedrijfsbeleid ivm privacy voor onze klanten


Hoe verwerkt Studioworks gegevens


PRIVACY - GDPR gegevensverwerking: professionele fotografie voor onze klanten

GPDR:
General Data Protection Regulation


Wat gebeurt er met mijn gegevens?


Om onze fotografische producten en diensten te kunnen leveren verwerkt LinQ - Studioworks bvba altijd persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.
De GDPR schrijft voor dat LinQ - Studioworks bvba inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
LinQ - Studioworks bvba zal het privacybeleid evalueren, en zo goed als mogelijk actueel houden.


PERSOONSGEGEVENS

LinQ - Studioworks bvba verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:
• voor- en achternamen
• telefoonnummers
• adresgegevens
• e-mailadressen
• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
• ip adres
• internetbrowser en apparaat type

VERWERKINGSGROND

LinQ - Studioworks bvba Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
• de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die LinQ - Studioworks bvba met
betrokkene heeft gesloten;
• LinQ - Studioworks bvba een wettelijke verplichting dient na te komen;
• een gerechtvaardigd belang van LinQ - Studioworks bvba, waar onder mede wordt verstaan het onder de
aandacht brengen van de producten en diensten van LinQ - Studioworks bvba aan betrokkene.

VERWERKINGSDOEL

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
• uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene en facturatie
• afleveren geprinte producten (foto’s, andere beelddragers) of diensten
• informatie over wijzigen producten en diensten
• infomercials, aanbiedingen, nieuwsbrieven
• telefonie
• e-mailcontact
• uitvoering wettelijke verplichtingen

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

LinQ - Studioworks bvba verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

BEWAARDUUR VAN PERSOONSGEGEVENS

LinQ - Studioworks bvba zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig, of
wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
De betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar
persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of het versturen van nieuwsbrieven. Dit kan door middel
van telefoon of e-mail. LinQ - Studioworks bvba zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken
voor die doeleinden.

GEEN VAN COOKIES OP DE WEBSITE


LinQ - Studioworks bvba maakt geen gebruik van cookies op de website.


BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

LinQ - Studioworks bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met LinQ - Studioworks bvba.
Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal LinQ - Studioworks bvba onverwijld alle noodzakelijke
stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. LinQ - Studioworks bvba
meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Lisette van dex Pavoordt Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

KLACHTRECHT

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen.

U kunt contact opnemen met LinQ - Studioworks bvba via e-mail.  info@studioworks.be